Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

กิจกรรมร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า ประจำปี 2560


12 เมษายน 2560 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า ประจำปี 2560

กิจกรรมร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า ประจำปี 2560

กิจกรรมร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า ประจำปี 2560

กิจกรรมร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า ประจำปี 2560

กิจกรรมร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า ประจำปี 2560


จัดขึ้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ในพื้นที่ป่าชุมชนและป่าชาวบ้านของหมู่บ้านขอบด้งและหมู่บ้านนอแล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมของเกษตรกรป่าชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ในการป้องกันและควบคุมไฟป่าช่วงหน้าแล้งเพื่อรักษาป่าชุมชนและป่าชาวบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่ดอยอ่างขาง เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าไปในพื้นที่ โดยแนวป้องกันไฟป่าที่ดำเนินการของทั้ง 2 หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน ระยะทางแนวกันไฟ หมู่บ้านละ 3 กิโลเมตร ความกว้าง 7-10 เมตร

Copyright © 2011 AngkhangStation.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation