Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

คณะศึกษาดูงาน


12 เมษายน 2560 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

คณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงาน


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า จำนวน 55 คน เข้าเยี่ยมชม และเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สถานีฯอ่างขาง เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การทำงานแบบบูรณาการ พัฒนาทัศนคติที่ดี ปลุกจิตสำนึกทั้งต่อองค์กร และผู้อื่น ตลอดจนสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยทางคณะได้เข้ารับชมวีดีทัศน์แนะนำสถานี และเข้าเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยว และแปลงสาธิตทางการเกษตรภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า จำนวน 55 คน เข้าเยี่ยมชม และเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สถานีฯอ่างขาง เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การทำงานแบบบูรณาการ พัฒนาทัศนคติที่ดี ปลุกจิตสำนึกทั้งต่อองค์กร และผู้อื่น ตลอดจนสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยทางคณะได้เข้ารับชมวีดีทัศน์แนะนำสถานี และเข้าเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยว และแปลงสาธิตทางการเกษตรภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

Copyright © 2011 AngkhangStation.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation