Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน แผ่นดินไหว อัคคีภัย


22 กันยายน 2560 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน แผ่นดินไหว อัคคีภัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน แผ่นดินไหว อัคคีภัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน แผ่นดินไหว อัคคีภัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน แผ่นดินไหว อัคคีภัย


สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน แผ่นดินไหว อัคคีภัย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้แก่เจ้าหน้าที่คนงาน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อทราบถึงหน้าที่และวิธีที่ต้องปฏิบัติ สามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ และลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งสิ่งแวดล้อม
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานป้องกันสาธารณภัย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Copyright © 2011 AngkhangStation.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation