Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

เนคทารีน


3 พฤษภาคม 2561 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

เนคทารีน

เนคทารีน

เนคทารีน

เนคทารีน

เนคทารีน


เนคทารีนเป็นผลไม้ชนิดเดียวกับพี้ช (ท้อ) แต่ข้อแตกต่างที่สังเกตได้ชัดระหว่างเนคทารีน และ พี้ช คือเปลือกของเนคทารีน จะไม่มีขนที่ผิวเปลือกเหมือนกับพี้ช สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ดำเนินงานทดลองปลูก เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ โดยพันธุ์เนคทารีนในระยะแรกที่นำมาทดลองปลูกที่สถานีฯ อ่างขางเป็นพันธุ์จากอเมริกา และ ออสเตรเลีย ขณะนี้ในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงนอกจากสถานีฯ อ่างขางที่มีการทดลองปลูกเนคทารีนแล้ว ยังมีปลูกที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ซึ่งผลจากการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ได้มีการนำออก ไปส่งเสริม ให้เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ฯ ขุนวางปลูกแล้ว โดยปัจจุบันมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เนคทารีนให้ผิวผลไม่แตก รสชาติให้ถูกปากคนไทย (มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว) และมีเนคทารีนที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ จำนวน 4 สายพันธุ์ ที่เตรียมจดทะเบียนพันธุ์พืช (เพื่อระบุว่าทางมูลนิธิโครงการหลวงเป็นผู้ปรับปรุงพันธุ์) และจะได้นำส่ง เสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกต่อไปในอนาคต เนคทารีนที่สถานีฯ
อ่างขางจะเก็บผลผลิตในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคมของทุกปี ขนาดผลใหญ่สุดจะหนัก 150 กรัม เนื้อมีทั้งสีเหลือง และ สีขาว โดยเนคทารีนสามารถปลูก ได้ในพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 700 เมตรขึ้นไป

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการฝึกอบรมไม้ผลมีเรื่องต่างๆ ดังนี้
- การจัดการทั่วไป = การให้ปุ๋ย ให้น้ำ การป้องกันโรค และแมลง
- การตัดแต่งกิ่ง = ให้ความรู้ในการตัดแต่งกิ่ง เนื่องจากการตัดแต่งที่ดี จะมีผลต่อการออกดอก และติดผล โดยการตัดแต่งกิ่งของพืชแต่ละชนิดก็จะต่างกันออกไป และถึงแม้จะเป็นพืชคนละชนิดกัน ก็สามารถนำความรู้ ในการเรียนการตัดแต่งไม้ผลเขตหนาวไปปรับใช้ได้

Copyright © 2011 AngkhangStation.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation